Mūsu vērtības

Zaļāka nākotne

Tehnoloģiju un vides līdzāspastāvēšana, kas nodrošina sabiedrības prasības pēc tīras un pieejamas enerģijas

Vērtība sabiedrībai

Maksimāls labums sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošanā

Atbildīga rīcība

Atbildīga saimnieciskā darbība, līdzsvarojot tautsaimniecības, vides un sabiedrības intereses un izlēmība visās situācijās

Misija

Ražot ilgtspējīgu Latvijas atjaunīgo enerģiju stratēģiskas nozīmes vēja parkos.

Vīzija

Visu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu interesēs nodrošinām ilgtermiņa atjaunīgās elektroenerģijas un meža vērtības pieaugumu, enerģētisko drošību, klimatneitralitāti un tautsaimniecības konkurētspēju.

Par mums

Strādājam un dodam labumu Latvijai

Esam valsts uzņēmums, un projektu realizācija ir ieguvums visai sabiedrībai

Esam atbildīgi pret sabiedrību

Paredzam finansiālu labumu pašvaldībām un iesaistām vietējās kopienas jau plānošanas procesā

Izturamies ar cieņu pret
vidi

Sadarbojamies ar vides organizācijām, ievērojam rekomendācijas un noteiktās vides prasības

Izvēlamies piemērotus risinājumus

Tehnoloģiju izvēlē izvēlamies risinājumus, kas piemēroti apkārtējai videi un sabiedrībai

Lai kopīgi strādātu ar stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas projektu attīstību, 2022. gada 22. jūlijā izveidots AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki". Izmantojot divu valsts mēroga uzņēmumu pieredzi un resursus, kopējam AS "Latvenergo" elektroenerģijas ražošanas portfelim plānots pievienot vismaz 800 MW atjaunīgās enerģijas, kas kopā veido aptuveni 130 moderno vēja turbīnu visā Latvijā. Kopuzņēmuma uzdevums ir projektēt, izbūvēt un ekspluatēt vēja parkus Latvijas valsts mežu teritorijās, veicinot elektroenerģijas ražošanas elastību un valsts enerģētisko neatkarību. Projekti tiks īstenoti atbilstoši racionāla tirgus principiem, bez jebkādiem finansiāliem valsts atbalsta mehānismiem.

Uzņēmuma darbības principi nosaka vēja parku attīstību ar atbildību pret vidi un Latvijas sabiedrību, strādājot Latvijas iedzīvotāju interesēs.

Kopuzņēmuma izveides galvenie ieguvumi:

  1. Latvijas valsts uzņēmumu sadarbība – viss ieguvums paliek Latvijas valstij un iedzīvotājiem;
  2. Attīstot vēja parkus mežos, tiek radīta mazāka ietekme uz apkārtējo sabiedrību un ainavu;
  3. Viens sadarbības partneris zemes īpašuma jautājumos atvieglo saskaņošanas procesu un veicina operatīvāku projektu realizāciju.


Dainis Kanders

Nodaļas vadītājs

+371 67 728 484;
+371 29 131 864


Lauris Baltiņš

Projektu vadītājs

+371 22 027 945

2024

3 mēnešu pārskats (pdf)

2023

Gada pārskats (pdf)

9 mēnešu pārskats (pdf)

6 mēnešu pārskats (pdf)

3 mēnešu pārskats (pdf)

2022

9 mēnešu pārskats (pdf)

Gada pārskats pārskats (pdf)

Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir procedūra, lai novērtētu paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Veicot IVN būtu jānovērtē šādas paredzētās darbības izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē:

  • tās kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību,
  • bioloģisko daudzveidību (tai skaitā īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes, īpaši aizsargājamos un Eiropas Savienības nozīmes biotopus),
  • augsni, zemes dzīles, gaisu, ūdeni un klimatu,
  • ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu,
  • iespējamā pakļautība avāriju vai katastrofu riskiem, kā arī
  • visu augstāk minēto jomu mijiedarbību.

Svarīga loma ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā ir atvēlēta sabiedrībai, kurai ir dotas plašas iespējas līdzdarboties vides jautājumu izvērtēšanā, kā arī ietekmēt lēmuma pieņemšanas gaitu un galarezultātu.

Prasības ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai Latvijā nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2015.gada13.janvāra noteikumi Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”, kā arī "Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums". IVN procedūru koordinē un pārrauga Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB).

Limbažu vēja parku projektā tiek plānotas šādas darba grupas

2. februārī no pl. 17.00 līdz 19.00 Ziemeļvidzemes  biosfēras rezervāta dabas izglītības centrāRīgas iela 16, Salacgrīva. Temats – Ainava.

13. februārī no pl. 18.00 līdz 20.00 Ziemeļvidzemes  biosfēras rezervāta dabas izglītības centrā, Rīgas iela 16, Salacgrīva. Temats – Sociāli ekonomiskie aspekti. Klimats.

20. februārī  no pl. 18.00 līdz 20.00 Ziemeļvidzemes  biosfēras rezervāta dabas izglītības centrā, Rīgas iela 16, Salacgrīva. Temats – Biodaudzveidība.

27. februārī no pl. 18.00 līdz 20.00 Ziemeļvidzemes  biosfēras rezervāta dabas izglītības centrā, Rīgas iela 16, Salacgrīva. Temats – Fizikālās ietekmes.

Tie iedzīvotāji, kas pieteikušies darba grupām, tiks individuāli informēti, ja plānotajās sanāksmēs būs nepieciešamas izmaiņas.  


Darba grupu sanāksmes notiks klātienē 2024. gada februārī. Sanāksme par tēmu “Ainava un kultūrvēsture” notiks 2024. gada 2.februārī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centrā, Rīgas ielā 16, Salacgrīvā no plkst. 17:00 līdz 19:00.

Lūdzam,  informēt par savu dalību darba grupā līdz 2024. gada 1. februāra plkst 10:00 un līdz tam iesūtīt sev interesējošos darba grupas jautājumus par tēmu “Ainava un kultūrvēsture”. 

Darba grupas parezētās tēmas 2024. gada 2.februārī :

1) SIA "Enviroprojekts" pārstāvji iepazīstinās ar ainavas un kultūrvēstures izpētes metodiku un starprezultātiem

2) SIA "Enviroprojekts"  un SIA "Latvijas vēja parki" atbildes uz iepriekš iesūtītajiem iedzīvotāju jautājumiem par ainavu un kultūrvēsturi paredzētā vēja elektrostaciju parku “Limbaži” Salacgrīvas un Viļķenes pagastos.


SIA "Latvijas vēja parki" aicina interesentus pieteikties darba grupām par VES "Limbaži" būvniecības ieceri. Pieteikšanās darba grupām līdz 2024. gada 4. janvārim (iesaiste darba grupās būs iespējama arī vēlāk).

Pieteikšanās anketa:

VES "Limbaži"


Uzsākts ietekmi uz vidi novērtējums vēja elektrostaciju parka “Limbaži” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastos.

Plašāka informācija: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-parka-limbazi-un-ta-saistitas-infrastrukturas-projekta-istenosana-limbazu-novada-salacgrivas-un-vilkenes-pagastos-sia-latvijas-veja-parki

IVN SA Limbaži par personas datu apstrādi

Valmieras-Valkas vēja parku projektā plānotas šādas darba grupas

7. februārī no pl. 18.00 līdz 20.00 Valkas pašvaldības telpās, Beverīnas iela 3, Valka. Temats – Ainava.

15. februārī no pl. 18.00 līdz pl. 20.00 Sedas kultūras namā, Parka iela 21, Seda. Temats –Sociāli ekonomiskie aspekti. Klimats.

22. februārī no pl. 18.00 līdz pl. 20.00 Sedas kultūras namā, Parka iela 21, Seda. Temats – Biodaudzveidība.

29. februārī no pl. 18.00 līdz 20.00 Valkas pašvaldības telpās, Beverīnas iela 3, Valka. Temats – Fizikālās ietekmes.   


Latvijas vēja parku pārstāvji tiekas ar Valkas iedzīvotājiem

4. janvārī pēc Valkas domes uzaicinājuma notika vietējo iedzīvotāju un SIA "Latvijas vēja parki" pārstāvju tikšanās par vēja parku  "Valmiera-Valka" un saistītās infrastruktūras projekta īstenošanu Valmieras novada Pļāņu pagastā un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastos. Uz pasākumu klātienē bija ieradušies vairāk nekā divdesmit iedzīvotāju, bet daļa izmantoja iespēju pasākumam sekot līdzi attālināti.

Tikšanās laikā SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētājs Jānis Urtāns, AS "Latvenergo" Ietekmes uz vidi novērtējuma daļas vadītājs Dainis Kanders, kā arī AS "Latvenergo" Ietekmes uz  vidi novērtējuma daļas projektu vadītāja Kristīne Eglīte atbildēja uz daudziem iedzīvotāju jautājumiem par potenciālā vēja parka turbīnu skaitu un izvietojumu, par to, kā notiek potenciālā vēja parka ietekmes izvērtēšana uz iedzīvotāju labbūtību un ainavu, ietekmi uz uzņēmējdarbību novadā, kā arī ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un daudziem citiem aspektiem.

Nākamās ar novada iedzīvotājiem plānotas nelielākās darba grupās, kad būs iespēja nepastarpināti tikties ar ekspertiem, kas veikuši ietekmes uz vidi novērtējumus (piem., ornitologiem u.c. speciālistiem ), uzdot savus jautājumus un piedalīties diskusijās.  


Valkas novada dome: Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos par Vēja parkiem

4. janvārī plkst. 18.00 aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar SIA "Vēja parki" pārstāvjiem. Tikšanās vieta Valka, Beverīnas iela 3, otrā stāva zāle.

Tikšanās par vēja parku "Valmiera-Valka" un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanu Valmieras novada Plāņa pagastā un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastos.

Iespēja pieslēgties arī attālināti:

Vairāk informācijas valkas novada pašvaldības mājas lapā:

https://www.valka.lv/lv/jaunums/aicinam-iedzivotajus-uz-tiksanos-par-veja-parkiem


SIA "Latvijas vēja parki" aicina interesentus pieteikties darba grupām par VES "Valmiera - Valka" būvniecības ieceri. Pieteikšanās darba grupām līdz 2024. gada 4. janvārim (iesaiste darba grupās būs iespējama arī vēlāk).

Pieteikšanās anketa:

VES "Valmiera - Valka"


Uzsākts ietekmi uz vidi novērtējums  vēja elektrostaciju parka “Valmiera - Valka” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Valmieras novada Plāņu pagastā un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastos.

Plašāka informācija: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-parka-valmiera-valka-un-ta-saistitas-infrastrukturas-projekta-istenosana-valmieras-novada-planu-pagasta-un-valkas-novada-vijciema-un-valkas-pagastos-sia-latvijas-veja-parki

IVN SA Valmiera-Valka par personas datu apstrādi

Uzsākts ietekmi uz vidi novērtējums vēja elektrostaciju parka “Bauska – Ķekava – Ogre” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Ķekavas novada Baldones pagastā un Bauskas novada Vecumnieku pagastā.

Plašāka informācija: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-parka-bauska-kekava-ogre-un-ta-saistitas-infrastrukturas-projekta-istenosana-kekavas-novada-baldones-pagasta-un-bauskas-novada-vecumnieku-pagasta-sia-latvijas-veja-parki

Uzsākts ietekmi uz vidi novērtējums vēja elektrostaciju parka vēja elektrostaciju parka “Venstpils 1” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Ventspils novada Popes, Ugāles, Piltenes un Tārgales pagastos .

Plašāka informācija: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-parka-ventspils-1-un-ta-saistitas-infrastrukturas-projekta-istenosana-ventspils-novada-popes-ugales-piltenes-un-targales-pagastos-sia-latvijas-veja-parki

Uzsākts ietekmi uz vidi novērtējums vēja elektrostaciju parka “Ogre - Bauska – Aizkraukle” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Ogres novada Birzgales pagastā, Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastos un Aizkraukles novada Sērenes pagastā.

Plašāka informācija: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-parka-ogre-bauska-aizkraukle-un-ta-saistitas-infrastrukturas-projekta-istenosana-ogres-novada-birzgales-pagasta-bauskas-novada-valles-un-kurmenes-pagastos-un-aizkraukles-novada-serenes-pagasta-sia-latvijas-veja-parki

Uzsākts ietekmi uz vidi novērtējums vēja elektrostaciju parka “Ventspils 2” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Ventspils novada Ziru pagastā un Kuldīgas novada Ēdoles un Padures pagastos.

Plašāka informācija: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-parka-ventspils-2-un-ta-saistitas-infrastrukturas-projekta-istenosana-ventspils-novada-ziru-pagasta-un-kuldigas-novada-edoles-un-padures-pagastos-sia-latvijas-veja-parki

Uzsākts ietekmi uz vidi novērtējums vēja elektrostaciju parka "Augšdaugava” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Jēkabpils novada Rubenes, Dunavas un Zasas pagastos, Līvānu novada Jersikas pagastā un Augšdaugavas novada Dvietes pagastā.

Plašāka informācija: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-parka-augsdaugava-un-ta-saistitas-infrastrukturas-projekta-istenosana-jekabpils-novada-rubenes-dunavas-un-zasas-pagastos-livanu-novada-jersikas-pagasta-un-augsdaugavas-novada-dvietes-pagasta-sia-latvijas-veja-parki

Uzsākts ietekmi uz vidi novērtējums vēja elektrostaciju parka “Balvi - Ludza” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Balvu novada Baltinavas pagastā un Ludzas novada Salnavas pagastā.

Plašāka informācija: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-parka-balvi-ludza-un-ta-saistitas-infrastrukturas-projekta-istenosana-balvu-novada-baltinavas-pagasta-un-ludzas-novada-salnavas-pagasta-sia-latvijas-veja-parki

Kontakti

Kontakti un rekvizīti


Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: (+371) 29649924

Nosaukums: SIA "Latvijas vēja parki"

Reģistrācijas Nr.: 40203415150

PVN reģistrācijas Nr.: LV40203415150

Kā mūs atrast